ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 

«ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ XENIA  στις 25-26-27 Νοεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του METROPOLITAN EXPO» της εταιρείας  ΣΙΤΙ ΚΟΝΤΑΚΤ ΜΕΠΕ για το Tornos News 

 

 1. Στοιχεία Διοργανώτριας 

H εταιρία με την επωνυμία “ΣΙΤΙ ΚΟΝΤΑΚΤ ΜΕΠΕ ”, με ΑΦΜ 095674053 ΔΟΥ Αθηνών Δ’ η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Χέυδεν 2 και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από το διαχειριστή της κ. Ιωάννη Γιαννακάκη, η οποία στο εξής θα καλείται «Εταιρεία», διοργανώνει στην ιστοσελίδα της  www.tornosnews.gr διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί με κλήρωση, που θα διεξαχθεί στο γραφείο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνών Χριστίνα Γαλούση, με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 67.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Κέρδισε ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ XENIA»

Περιγραφή - Δώρο: Αντικείμενο του διαγωνισμού - κλήρωση είναι η απόδοση σε  έναν νικητή του δικαιώματος χρήσης ενός από τα παρακάτω περίπτερα (ίχνος εδάφους) ανάλογα με τη δραστηριότητα του νικητή, στην Διεθνή Έκθεση ΧΕΝΙΑ για τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων μαζικής εστίασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25/11/2017 έως 27/11/2017, στο εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO, την οποία διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΕ», ήτοι περίπτερου (ίχνους εδάφους):

Είτε στο HALL 1: E17 συνολικού εμβαδού 29,25 τ.μ. και αφορά σε προμηθευτική επιχείρηση εξοπλισμού κουζίνας, ή foodservice ή διάφορες υπηρεσίες. Είτε στο ΗΑLL 2: B11 συνολικού εμβαδού 27 τ.μ. αφορά σε επιχείρηση με δραστηριότητα digital υπηρεσίες. Είτε στο ΗALL 3: C36 συνολικού εμβαδού 28,25 τ.μ. αφορά σε επιχείρηση με δραστηριότητα τον εξοπλισμό ξενοδοχείων.

Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω υποβολής συμμετοχής στο Tornos News από τους αναγνώστες – επισκέπτες της ιστοσελίδας www.tornosnews.gr  

Έναρξη διαγωνισμού: Δευτέρα 26/09/2017, Ώρα:09:20 πμ

Λήξη διαγωνισμού: Πέμπτη 19/10/2017, Ώρα: 10:00 πμ 

Ημ/νία, ώρα και τόπος κλήρωσης: Πέμπτη 19/10/2017, Ώρα:18:00 στο γραφείο της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνα Γαλούση, με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 67.

Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής του δώρου από τον νικητή ή τον αναπληρωματικό νικητή είναι 3 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της κλήρωσης ήτοι: Τρίτη 24/10/2017, Ώρα 15:00 μμ

Αριθμός Νικητών:                      1 νικητής   

Αριθμός Αναπληρωματικών:        1 αναπληρωματικός

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε επισκέπτης – αναγνώστης της ιστοσελίδας Tornos News στην Ελλάδα και (για τα φυσικά πρόσωπα) είναι ενήλικος/η άνω των 18 ετών. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για μόνη τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες φυσικά πρόσωπα και νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή που τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα μέλη και οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία της Διοργανώτριας, (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Η Εταιρεία δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού η οποία και υποβάλλεται αφού προηγούμενα επιλεγεί το ειδικό πεδίο που θα βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού. Τα βασικά απαιτούμενα στοιχεία για τη συμμετοχή είναι τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο: [συμπληρώστε σωστά το όνομα και το επώνυμο σας], Email: [συμπληρώστε το e-mail σας] και Τηλέφωνο Επικοινωνίας: [συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας]. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι μία (1) φορά. Κατά τη συμπλήρωση των ανωτέρω κενών πεδίων ζητείται υποχρεωτικά email και τηλέφωνο, για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία σε περίπτωση που ο συμμετέχων εκλεχθεί ως νικητής ή αναπληρωματικός. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική. Σε περίπτωση που το περίπτερο κερδίσει ξενοδόχος ή επιχειρηματίας της Τουριστικής βιομηχανίας θα μπορεί να το παραχωρήσει σε τυχόν προμηθευτή του με τους όρους της αρεσκείας του. Σε καμία περίπτωση η αξία του περιπτέρου δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

5. Κλήρωση & Απόδοση Δώρων 

Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει νικητή και αναπληρωματικό νικητή μέσω κλήρωσης. Συγκεκριμένα, παραπάνω στο άρθρο 2 αναφέρονται: η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης του διαγωνισμού, το δώρο, η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης. Εκτός από την ανάδειξη του νικητή, θα αναδειχθεί και αναπληρωματικός, ο οποίος θα κληθεί προς παραλαβή του Δώρου, στην περίπτωση που ο βασικός νικητής δεν παραλάβει το Δώρο του για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του Δώρου σε αυτόν. Το Δώρο δεν εξαργυρώνεται, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Σε περίπτωση που το περίπτερο κερδίσει ξενοδόχος ή επιχειρηματίας της Τουριστικής βιομηχανίας θα μπορεί να το παραχωρήσει σε τυχόν προμηθευτή του με τους όρους της αρεσκείας του. Σε καμία περίπτωση η αξία του περιπτέρου δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ο νικητής που ορίζεται στο διαγωνισμό και ο αναπληρωματικός σε περίπτωση αδυναμίας του βασικού νικητή. Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή κουπονιού μέσα από «κάλπη», αφού προηγηθεί ανακίνηση αυτής. Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί εντός του γραφείου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνα Γαλούση, με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 67 και θα είναι ανοιχτή στο κοινό, καθώς κατά την διάρκεια της είναι δυνατή η παράσταση οποιουδήποτε συμμετέχοντος το επιθυμεί.

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 19/10/2017 στο εν λόγω γραφείο και στο site του Tornos News την Παρασκευή 20/10/2017 και ο νικητής θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ή/και τηλεφωνικά, για το δώρο που κέρδισε και τον τρόπο παραλαβής του. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχτεί το Δώρο του εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του ονόματός του ή ακυρωθεί η συμμετοχή τους ή η κατακύρωση του Δώρου σε αυτόν, τότε το Δώρο τους θα το λάβει o αναπληρωματικός νικητής. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο νικητής είναι εσφαλμένο ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του και το τηλέφωνο του νικητή και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί ο νικητής και ο αναπληρωματικός για το Δώρο εγκαίρως.

7. Αποδοχή του Δώρου

Το Δώρο θα παραδίδεται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου των νικητή και με την επίδειξη στον διενεργούντα τον Διαγωνισμό Συμβολαιογράφο της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου προς την Εταιρεία κατά τα ανωτέρω. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας θα υπάρξει ανακοίνωση με την οποία θα προσκαλείται, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει να αποκριθεί κατά τα ανωτέρω προς την Εταιρεία εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί από το Tornos News στη διοργανώτρια της Έκθεσης ΧΕΝΙΑ εταιρεία Forum ΑΕ μέχρι την Παρασκευή 20/10/2017. Στη συνέχεια ο νικητής θα πρέπει να έχει επικοινωνήσει με την Forum ΑΕ. το αργότερο μέχρι την 25/10/2017 άλλως η FORUM ΑΕ θα έχει το δικαίωμα να μην παραχωρήσει περίπτερο (ίχνος εδάφους) χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει κανενός είδους αποζημίωση. Ο νικητής- εκθέτης θα προσχωρεί ανεπιφύλακτα υποχρεωτικά (προκειμένου να λάβει μέρος ως εκθέτης στην Έκθεση) στους όρους συμμετοχής και λειτουργίας της Έκθεσης XENIA 2017, όπως αυτοί προσαρτώνται στην παρούσα (Παράρτημα ΙΙ) και αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτήν.  Εάν ο νικητής δεν προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στους όρους αυτούς, θέτοντας την υπογραφή του, η FORUM θα έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς καμία σε βάρος της συνέπεια. Η FORUM θα παραχωρήσει στο νικητή ένα από τα αναφερόμενα ανωτέρω περίπτερα, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας του νικητή, κατά την απόλυτη επιλογή της. Η FORUM σε κάθε περίπτωση θα έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ιδιότητα και δραστηριότητα του νικητή και να ακυρώσει τη συμμετοχή του εάν το αντικείμενό του είναι άσχετο με αυτό του επαγγελματία-προμηθευτή  επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού κλάδου.

Υπεύθυνος για την κατασκευή του περιπτέρου θα είναι ο νικητής- εκθέτης με δαπάνες του, κατά τους όρους που τίθενται για την προετοιμασία της Έκθεσης. O Εκθέτης- νικητής θα μπορεί εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, να ζητήσει να λάβει μεγαλύτερο περίπτερο, καταβάλλοντας στη FORUM ΑΕ τη διαφορά της αξίας, κατά τους επίσημους τιμοκαταλόγους της ΧΕΝΙΑ 2017.

8. Ευθύνη Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του νικητή για χρήση του Δώρου του εντός της ορισθείσας προθεσμίας ως αναφέρεται στο άρθρο 6. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη, το Δώρο απόλλυται και η Εταιρεία δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον εκλεγέντα αναπληρωματικό νικητή. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής ή ο αναπληρωματικός δεν προσέλθουν ή δεν αποκριθούν ή προσερχόμενοι δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά τους περί παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτομάτως. Ούτε η εταιρεία ούτε η FORUM AE θα ευθύνονται για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του Δώρου. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή οτιδήποτε σχετικά με το δώρο ο νικητή του Διαγωνισμοί πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στην υπεύθυνη Διοργανώτρια της έκθεσης Xenia, εταιρεία Forum ΑΕ. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής οιασδήποτε διάταξης θεμελιώνει ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Εταιρείας και της FORUM AE.

9. Προβολή - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. προβολής μέσω του Διαδικτύου και των ΜΜΕ της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Εταιρεία και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει επικοινωνώντας με την εταιρεία. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν στην διοργανώτρια εταιρεία, ήτοι στην CITY CONTACT ΜΕΠΕ στο τηλέφωνο 210 8846 170-3

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το δώρο ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο site του Tornos News με ημερομηνία ισχύος της νάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή 

Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο κατά σειρά προτεραιότητας αναδειχθείς αναπληρωματικός νικητής.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος προωθητικού θα βρίσκονται  ανηρτημένοι στο site της Εταιρείας (www.tornosnews.gr ) και στην ιστοσελίδα του Tornos News. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Tornos News και έχουν κατατεθεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνα Γαλούση, με έδρα στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 67 - Τηλέφωνο: 210-3313849. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

14. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο:  210 8846 170-3 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου angio@citycontact.gr ή να επισκεφθεί το γραφείο του συμβολαιογράφου Αθηνών επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 67. Αττικής  από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 11πμ έως τις 2μμ

15. Αποδοχή των Όρων -  Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 

Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά  ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Εταιρείας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε άλλη περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμόζονται συμπληρωματικά στους παρόντες όρους οι διατάξεις του Ελληνικού δικαίου. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.


Μια θέση ανάμεσα στα δημοφιλέστερα σπίτια της Airbnb από κάθε χώρα, στα [...]
 1. 14/12 11:30

  Βράβευση του Γραφείου ΕΟΤ Γερμανίας από τον Γερμανικό Σύνδεσμο Ταξιδίων

 2. 14/12 11:21

  Ξενοδοχεία: Πώς οι νέες τεχνολογίες θα απογειώσουν την εμπειρία διαμονής το 2018

 3. 14/12 10:46

  Αύξηση δρομολογίων Καβάλα- Πρίνος ζήτησε ο Δήμαρχος Θάσου

 4. 14/12 10:30

  Ε.Κουντουρά: Προβολή της Ελλάδας στην αμερικανική αγορά

 5. 14/12 10:17

  Πλάνο τουριστικής προβολής της Καρπάθου

 6. 14/12 10:07

  Κυπριακός τουρισμός: Σύμφωνο ανάδειξης της γαστρονομίας

 7. 14/12 10:04

  Αποφάσεις τουριστικής προβολής από Δήμους

 8. 13/12 18:36

  Εθνική Τράπεζα: Ο τουρισμός οδηγεί την ανάκαμψη του ΑΕΠ

 9. 13/12 17:12

  Eurowings: Νέα σύνδεση με Ελλάδα από την Αυστρία

 10. 13/12 17:05

  Τουρκικός τουρισμός: Προβλέψεις για ρεκόρ αφίξεων από τη Ρωσία το 2018

 11. 13/12 16:30

  M. Κόνσολας: Η υπερφορολόγηση πλήττει την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού

 12. 13/12 16:28

  Συμμετοχή του ΕΟΤ στο Winter Ball 2017 της Μόσχας

 13. 13/12 16:26

  Fraport: Έργα 10 εκατ. ευρώ στο αεροδρόμιο Καβάλας

 14. 13/12 16:19

  Celestyal Cruises: Θετικό το 2017 – Άνοιγμα σε Αμερική και Ασία το 2018

 15. 13/12 16:18

  Δράμα: Νέα πνοή στην τουριστική δραστηριότητα με στήριξη της ΕΕ

 16. 13/12 15:13

  Ι.Ρέτσος: Χωροταξικό και υπερφορολόγηση τα "αγκάθια" του ελληνικού τουρισμού

 17. 13/12 14:34

  Ξενοδοχεία: Δωρεά του Agapi Beach σε οικογένειες του Δήμου Μαλεβιζίου.

 18. 13/12 13:54

  Ο υπερ-τουρισμός απειλεί την Σαντορίνη

 19. 13/12 13:09

  Κοινές δράσεις Ελλάδας - Ρωσίας για το Έτος Τουρισμού

 20. 13/12 12:44

  Όμιλος Goldair: Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και το 2017

 21. 13/12 12:11

  Τον Ιανουάριο η 1η έκθεση GRECIA PANORAMA στη Ρουμανία

 22. 13/12 11:42

  AirHelp: Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις πτήσεων από Αθήνα

 23. 13/12 11:14

  Γερμανικός τουρισμός: Ελλάδα και Αίγυπτος οι μεγάλοι νικητές της χρονιάς

 24. 13/12 11:08

  Χανιά: City branding με εφαρμογές “έξυπνης” πόλης

 25. 13/12 11:06

  500.000 ευρώ για συντήρηση του οδικού δικτύου Σαντορίνης- Διαγωνισμός

 26. 13/12 11:05

  Στην Ελευσίνα μια φορά - Το χάνι του Καμπόλη

 27. 13/12 11:01

  Άρωμα Χριστουγέννων στην Αθήνα-Όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις

 28. 13/12 10:55

  ΕΕ: Αναβαθμίζονται τα συστήματα πληροφοριών για μεγαλύτερη ασφάλεια

 29. 13/12 10:46

  Η Cyan Group of Hotels γιορτάζει τα 40 χρόνια της

 30. 13/12 10:42

  Κυπριακός τουρισμός: Προτροπές ΚΟΤ για τα Χριστούγεννα

 31. 13/12 10:40

  TUI: 12% αύξηση εσόδων και κερδών

 32. 13/12 10:37

  Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών στο Λέχοβο Φλωρίνης

 33. 13/12 10:30

  Δήμος Σερρών: Διοργάνωση Θρησκευτικού Φεστιβάλ

 34. 13/12 10:27

  Δράσεις τουριστικής προβολής προορισμών

 35. 12/12 18:20

  Παρίσι: Ο δήμος ζητεί από την Airbnb να διαγράψει 1.000 αδήλωτα σπίτια

 36. 12/12 18:00

  Βρετανία: Το Brexit θα ρίξει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων στον Τουρισμό

 37. 12/12 17:40

  Διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά ζητεί η ΠΟΞ

 38. 12/12 17:31

  Ενθαρρυντικά μηνύματα στην Greek Tourism Expo για το Ν. Αιγαίο

 39. 12/12 16:57

  Πώς το ποδήλατο θα βοηθήσει την οικονομία των Τρικάλων

 40. 12/12 16:35

  Qatar Airways: Εορτασμός στην Αθήνα για τα 20 χρόνια λειτουργίας

 41. 12/12 16:25

  Marketing Greece: Αφιερώματα σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης

 42. 12/12 15:48

  ΥΠΑ: Προς νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης τα ελληνικά αεροδρόμια το 2017

 43. 12/12 15:43

  Olympic Air: Ποιες πτήσεις επηρεάζονται από την απεργία την Πέμπτη

 44. 12/12 15:35

  ΥΠΑ: Ομαλά διεξάγονται οι πτήσεις στο "Μακεδονία"

 45. 12/12 15:31

  Αυτό είναι το πιο περιζήτητο ελληνικό σπίτι στην Airbnb

 46. 12/12 14:57

  Η Airbnb, οι απάτες και τα εμπορικά συμφέροντα

 47. 12/12 14:14

  Οι 5 top τάσεις στα μπουτίκ ξενοδοχεία το 2018

 48. 12/12 13:44

  easyJet: 7 νέα δρομολόγια προς Ελλάδα το 2018

 49. 12/12 13:39

  Οι τουρίστες ζητούν κρητικό μέλι στα ξενοδοχεία ... και δε βρίσκουν!

 50. 12/12 13:34

  Ολοκληρώθηκε η Greek Tourism Expo 2017- 6.100 b2b συναντήσεις με τους εκθέτες

 51. 12/12 13:12

  FedHATTA: Δυναμικό restart της αγοράς των ΗΠΑ με το Athens ASTA Destination Expo

 52. 12/12 13:09

  Ρωσικός τουρισμός: Υψηλές προκρατήσεις για Ελλάδα

 53. 12/12 12:35

  ΝΔ: Αγνοείται η τύχη του νομοσχεδίου για τα υδροπλάνα

 54. 12/12 12:15

  Fraport: +10,6% η επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια το 11μηνο

 55. 12/12 11:40

  H Airbnb κοντά στην εξαγορά του ευρωπαϊκού τμήματος της Wyndham

 56. 12/12 11:16

  Οι 10 δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Έλληνες αυτά τα Χριστούγεννα

 57. 12/12 11:11

  ΣΕΤΚΕ: Mη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα τα σπίτια που μισθώνονται στους τουρίστες

 58. 12/12 11:01

  Πρόσκληση Ε. Κουντουρά για διεθνείς επενδύσεις στην Ελλάδα

 59. 12/12 10:56

  Costa Navarino: Διεθνής διάκριση για τις πολυτελείς κατοικίες

 60. 12/12 10:24

  ΞΕΕ: Πανευρωπαϊκή πρωτιά για το "Ελληνικό Πρωινό"

 61. 12/12 10:15

  Mediterranean Sea Hit Report: Οι επιδόσεις στα ξενοδοχεία της Μεσογείου τον Οκτώβριο

 62. 12/12 10:07

  Εγκρίσεις για Ιαματικά Λουτρά

 63. 12/12 10:05

  Δήμος Ρόδου: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση Χαμάμ

 64. 12/12 09:52

  Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας

 65. 11/12 22:32

  Tα "κλειδιά" του ΞΕΕ για τα boutique ξενοδοχεία (video)

 66. 11/12 20:49

  Μυτιλήνη: Ημερίδα για τη διασύνδεση Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας- Τουρισμού

 67. 11/12 19:42

  Ποιά επαγγέλματα στον Τουρισμό βάζουν POS

 68. 11/12 17:54

  ΠΟΞ: Τρεις προτάσεις για τη χρήση αιγιαλού από τα ξενοδοχεία

 69. 11/12 17:35

  Προβολή της Ελλάδας στη Μόσχα ως ιατρικού προορισμού

 70. 11/12 16:34

  +14% ο κύκλος εργασιών στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης το γ' 3μηνο

 71. 11/12 15:37

  Zeus International: 4 νέα ξενοδοχειακά πρότζεκτ στην Αθήνα το 2018

 72. 11/12 14:03

  Παγκόσμια διάκριση για το Aristi Mountain Resort

 73. 11/12 13:46

  Γ. Κανελλόπουλος: Απαιτούνται διευκρινίσεις για τις τουριστικές μισθώσεις σπιτιών (video)

 74. 11/12 13:23

  Ο Δήμος Ρόδου στην Greek Tourism Expo

 75. 11/12 12:57

  Δημοψήφισμα στη Μύκονο για το καζίνο

 76. 11/12 12:06

  Μ.Κόνσολας: Πώς θα αναπτυχθεί ο εναλλακτικός τουρισμός

 77. 11/12 12:03

  Ξενοδοχεία: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες

 78. 11/12 11:59

  Κοινωνική συνέργεια από 4 ξενοδοχειακές ενώσεις της Κ.Μακεδονίας

 79. 11/12 11:50

  Η πίτσα στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO

 80. 11/12 11:46

  Η Ryanair τελειώνει τη συνεργασία της με την Amadeus

 81. 11/12 11:41

  Τάσος Γκόβας: Πώς θα ενισχυθεί ο τουρισμός με τα υδροπλάνα (video)

 82. 11/12 11:12

  Ο ιαματικός τουρισμός μπορεί να τονώσει την περιφερειακή ανάπτυξη

 83. 11/12 10:46

  Mitsis Hotels: Σήμα Green Key στα 17 ξενοδοχεία του Ομίλου

 84. 11/12 10:34

  Νέα ψηφιακή εφαρμογή στο αεροδρόμιο της Αθήνας

 85. 11/12 10:29

  Σύστημα ασφαλείας στο λιμάνι της Σάμου

 86. 11/12 10:27

  Διαγωνισμός για ξενοδοχειακές υπηρεσίες

 87. 11/12 10:08

  To διεθνές φόρουμ "Peace and Sport" διεκδικεί η Ρόδος για το 2019

 88. 11/12 09:52

  Global Blue Hellas: Απογειώθηκαν οι συναλλαγές Tax Free το 12μηνο

 89. 11/12 09:25

  Ποιά έργα πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ιόνιο μπαίνουν στο ΕΣΠΑ

 90. 10/12 15:42

  Greek Tourism Expo: Ισχυρή εξάρτηση των μικρών ξενοδοχείων στην Ελλάδα από τις online κρατήσεις

 91. 10/12 10:55

  O ΕΟΤ σε εκδηλώσεις στη Ν.Υόρκη, Βουδαπέστη και Κων/πολη

 92. 10/12 10:53

  Δήμος Σπάρτης: Διαγωνισμός για υλικό τουριστικής προβολής

 93. 10/12 10:37

  Ποιες επιχειρήσεις τιμήθηκαν στα βραβεία “Treasures of Greek Tourism 2017”.

 94. 09/12 19:17

  Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις σε ιαματικές πηγές (video)

 95. 09/12 18:43

  «Η πιστοποίηση αειφορίας φέρνει τουρίστες» (video)

 96. 09/12 15:58

  Ιαματικός τουρισμός: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιο health resort

 97. 09/12 15:02

  Η Ελλάδα διεκδικεί το 5% του παγκόσμιου ιατρικού τουρισμού μέχρι το 2020

 98. 09/12 11:30

  Ηράκλειο- Κρήτη: Στόχος ο μαζικός τουρισμός 7 μηνών το χρόνο

 99. 09/12 10:40

  Τουρισμός: Η Αθήνα στους top προορισμούς των Σκανδιναβών το α' 4μηνο του 2018

 100. 09/12 10:35

  ΠΟΞ: Επιστολή στους ευρωβουλευτές για τους ελέγχους στα αεροδρόμια